• အ၀တ္ေလွ်ာ္ကန္ ႏွင့္ အ၀တ္မ်ားေရစင္ေအာင္ထုတ္ေပးေသာကန္ (၂)ကန္သီးသန္႕ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
  • မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္သလို Timer ေပး၍ လိုသလို အသံုးျပဳေလွ်ာ္ဖြတ္ႏိုင္ပါသည္။
  • အညစ္္အေၾကးကို အဓိကစုပ္ယူေသာ Filter ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ အ၀တ္အထည္မ်ားကို ဂ်ီးကၽြတ္သန္႕စင္ေစပါသည္။
  • ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္ႏွင့္ ထူထပ္ေသာ အ၀တ္အထည္မ်ားက္ုိ အလြယ္တကူေလွ်ာ္ရန္အတြက္ သီးသန္႕႔စနစ္ပါ၀င္ပါသည္။
  • 2 Years Warranty ေပးထားပါသည္။