• ၀ယ္ယူအသံုးျပဳသူမ်ား စိတ္္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အရြယ္အစားမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဆိုဒ္မ်ိဳးစံုကို ေခတ္မီ နည္းပညာ 3D Stickerဒီဇုိင္းမ်ားျဖင့္ ေသသပ္လွပစြာ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။
  • Professional ဆိုဒ္မ်ားျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းသံုး Stage Speaker မ်ားလည္းရွိပါသည္။
  • အခ်ိဳ႕စက္မ်ားတြင္ DC စနစ္ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးအား လံုေလာက္စြာမရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဘက္ထရီျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
  • USB SD ကဒ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ သီးသန္႕ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ မိမိႏွစ္သက္သလို တပ္ဆင္ နားေထာင္ႏိုင္ပါသည္။
  • လက္ကုိင္ဖုန္းတြင္းရွိ သီခ်င္းမ်ားကုိ Bluetooth စနစ္ အသံုးျပဳ၍ နားဆင္လိုပါကလည္း ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ USB Bluetooth Sticks မ်ားသီးသန္႕၀ယ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
  • ကာရာအိုေကသီဆိုရန္အတြက္လည္း (Microphone Mic1, Mic2)ႏွစ္ခုတပ္ဆင္ အသံုးျပဳထားပါသည္။
  • FM Radio လိုင္းမ်ားကိုလညး္ အလြယ္တကူ ဖမ္းယူနားဆင္ႏိုင္ပါသည္။