• ေခတ္မီဆန္းသစ္လွပေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံမိ်ဳးစံုကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိိဳသာစြာ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။
  • မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း လွ်င္ျမန္စြာ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ရွင္မမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစပါသည္။
  • ဆန္၏ ျပည့္၀ေသာ အာဟာရကို ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ အသီးေပါင္းျခင္း၊ အသားေပါင္းျခင္း၊ ေပါက္စီ ႏွင့္ အျခားမုန္႔မ်ိဳးစံုကိုလည္း ေပါင္း၍ရႏိုင္ပါသည္။
  • Delux Rice Cooker ႏွင့္ Cylinder Rice Cooker ႏွစ္မ်ိဳးရရွိႏိုင္ပါသည္။
  • ၄လံုးခ်က္ ႏွင့္ ၈လံုး(တစ္ျပည္)ခ်က္ ထမင္းေပါင္းမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။
  • Non-stick coating ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ ဂ်ိဳးကပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ျပီး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေစပါသည္။
  • Thermostat ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို သက္သာေစပါသည္။