• ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာျမင့္ အပူဒဏ္ခံ Crystal Plate မွန္္ျပားကို အသံုးျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ မွန္ကြဲအက္ျခင္းကိုလည္းကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
  • အပူကိြဳင္တြင္ မီးေခ်ာင္းအစား Metal ကြိဳင္ေျခာက္ကို အသံုးျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ အလြယ္တကူ မကၽြမ္းႏိုင္ပါ။
  • ခ်က္ျပဳတ္ ေၾကာ္ေလွာ္ရန္အတြက္ အိုးမ်ိဳးစံုကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
  • လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ touch button မ်ားပါရွိပါသည္။
  • မိမိႏွစ္သက္သလို ခ်က္ျပဳတ္ျပီးေသာအခါတြင္လည္း အပူမ်ားကို ထုတ္ယူ၇န္ ပန္ကာတပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။
  • မိမိလိုအပ္သလုိ မီးအားေလွ်ာ့ခ်၍ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ မီတာခကို သက္သာေစပါသည္။
  • မီးပ်က္၍ ျပန္လာလွ်င္လည္း ေမ့ေလ်ာ့၍မပိတ္မိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ မီးေဘးအႏၱရာယ္စိုးရိမ္မႈမွ ကင္းေ၀းေစရန္ (second power) ဒုတိယပါ၀ါခလုပ္ အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေသာကကင္းေ၀းစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
  • Heat Auto Cut-out စနစ္ကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ခ်က္ျပဳတ္စဥ္ ေမ့ေလ်ာ့သြားပါကလည္း အိုးမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မိမိႏွင့္မိမိပတ္၀န္းက်င္အတြက္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ေစႏိုင္ပါသည္။