• စားေသာက္ကုန္ဆိုင္မ်ား၊ mini-market ႏွင့္ super-market မ်ားတြင္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အရြယ္အစားမ်ိဳးစံု၊ ဆိုဒ္မ်ိဳးစံု ရရွိႏိုင္ပါသည္။
  • ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာျမင့္ compressor မ်ားကို အသံုးျပဳထားသျဖင့္ လွ်င္ျမန္စြာေအးခဲလြယ္ျပီး ၾကာရွည္စြာ အေအးဓါတ္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုိင္ပါသည္။
  • အေအးဓါတ္္မ်ား အလြယ္တကူ မထြက္သြားေစရန္ တံခါးႏွစ္ထပ္ ပါရွိပါသည္။
  • ေႏြဥတုရဲ႕ အျမင့္္ဆံုးအပူခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳရလြယ္ကူေစရန္ outside condenser ကုိ အသံုးျပဳထားပါသည္။
  • လက္ကိုင္၊ မီးႏွင့္ ျခင္းေတာင္း အျပင္ ေသာ့မ်ားပါ၀င္ပါသည္။
  • 2 Years Warranty ေပးထားပါသည္။