• ေခတ္မွီ ဆန္းသစ္ေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားကို အေရာင္အေသြးမ်ိဳးစံုျဖင္ ့စက္ရံုသံုး၊ လုပ္ငန္းသံုး၊ အိမ္သံုး စသည္ျဖင့္ ဆိုဒ္မ်ိဳးစံု ရရွိႏိုင္ပါသည္။
  • ဒါ့အျပင္ စက္ရံုသံုး၊ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းသံုး (Industrial fan) Deton အမ်ိဳးအစား Stand fan, Wall fan စသျဖင့္ size အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာလည္းရရွိႏိုင္ပါသည္။
  • ေလအား ေကာင္းေစရန္ အတြက္ AS Blade (ေကာ္သားအၾကည္)ကို အသံုးျပဳထားပါသည္။
  • မိမိလိုအပ္သလို Timer မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
  • ေခတ္မီ ဆန္းသစ္ေသာ အေရာင္အေသြးမ်ိဳးစံုကို လွပေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားပါသည္။
  • နံရံကပ္ ၊ မ်က္ႏွာက်က္ ၊ စားပြဲတင္ ႏွင့္ မတ္တပ္ ပန္ကာမ်ားကို အရြယ္အစားစံုလင္စြာ ရရွိႏိုင္ပါသည္။