• မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအေခြစံု ကုိ ၾကည့္ရႈရန္ အထူး Special Lens ကိုအသံုးျပဳထား ပါသည္။
  • SAMSONIC EVD မ်ားတြင္ Multi Card Reader ကဒ္တစ္ကဒ္ သီးသန္႕ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။
  • အခ်ိဳ႕ EVD models မ်ားတြင္ HDMI စနစ္ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ရုပ္ထြက္ၾကည္လင္ ျပတ္သားေစပါသည္။
  • ရွင္းလင္းျပတ္သား၍ အသံထြက္မွန္ေစရန္လညး္ ေခတ္မီ နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳထားပါသည္။
  • Speaker သီးသန္႕၀ယ္စရာမလိုဘဲ Speaker တြဲလ်က္ပါေသာ EVD မ်ားလညး္ရွိပါသည္။
  • USB SD ကဒ္မ်ားခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
  • မိုက္ခ္ မ်ားကိုလည္းတပ္ဆင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
  • Last Memory စနစ္ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ မီးပ်က္၍ ျပန္လာလွ်င္ ေရာက္သည့္ေနရာမွ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
  • နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳသူမ်ား စက္အပူခ်ိန္တက္လာ၍ ထိုးရပ္မသြားရေအာင္ အပူခံစနစ္ (Heat Sink) ကိုအသံုးျပဳထားပါသည္။