• ရုပ္သံ ၾကည္လင္ ျပတ္သားေစပါသည္။
  • SAMSONIC, RENOVO TV BRAND မ်ားတြင္ CRT ႏွင့္ LED သီးသန္႔ထြက္ရွိျပီး CRT TV တြင္ 17” ႏွင့္ 21” ရရွိႏိုင္ျပီး၊ LED တြင္ 17”, 19”, 24” ႏွင့္ 32” ရရွိႏိုင္ပါသည္။
  • LED မ်ားတြင္ Digital Tuning (DVBT-2) စနစ္ပါရွိသျဖင့္ Receiver သီးသန္႕၀ယ္ ရန္မလိုအပ္ဘဲ free to air channel မ်ားကိုဖမ္းယူၾကည့္ရႈႏိုင္ျပီး ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း သက္သာေစပါသည္။
  • LED မ်ားတြင္ HDMI, USB, VGA အေပါက္မ်ား သီးသန္႕ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ Computer ျဖင့္လည္း လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
  • 2 Years Warranty ေပးထားပါသည္။
  • မီးအားအတက္အက် မမွန္မႈကို ကာကြယ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ Safe-guard ခံ၍သံုးစြဲသင့္ပါသည္။