• ေရကို ၃ မိနစ္အတြင္း လွ်င္ျမန္စြာ ဆူပြက္ေစႏိုင္ပါသည္။
  • ေရ ၂ လီတာဆန္႕၀င္ပါသည္။
  • ေရဆူျပီးေသာအခါ အလိုအေလွ်ာက္ စနစ္ျဖင့္ ပိတ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ေစပါသည္။
  • ေခတ္မီလွပေသာ အိုးပံုစံျဖင့္ အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
  • Coil အၾကီးကို အသံုးျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ မီးအားအတက္အက်ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိျပီး Coil ကို လွ်င္ျမန္စြာ ပ်က္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေစႏို္င္ပါသည္။