ေခတ္မီဆန္းသစ္လွပေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံမိ်ဳးစံုကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိိဳသာစြာ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။