• ေခတ္မွီလွပေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ ေ၇ ၁၀ လီတာ ႏွင့္ ၂၀ လီတာဆန္႕ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားပါသည္။
  • Auto Shutter ပါ၀င္မႈေၾကာင့္ အတြင္းပိုင္း ဖုန္မႈန္႕မ်ား ၀င္ေ၇ာက္မႈ႕ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
  • ေလအားကို အနိမ့္၊ အျမင့္၊ ပံုမွန္ေလအား စသျဖင့္ မိမိလိုသလို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
  • ေရမွျဖန္႕ေသာေလကုိ ထုတ္လႊင့္ေပးျခငး္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေစပါသည္။
  • ေရခဲေရ (သို႔) ရိုးရိုးေရ ကိုအသံုးျပဳ၍ ေရမွ ျဖန္႕ေသာ ေလက္ို ထုတ္လႊင့္ေပးျခင္း (Humindifier) ပါေသာေၾကာင့္ အခန္းတြင္းအစိုဓါတ္ကို ထိန္းသိမ္းေပးသျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေစပါသည္။
  • ေလထုထဲက ပိုးမႊားမ်ားကုိ သန္႕စင္ေပးေသာ စနစ္ပါ၀င္ပါသည္။
  • အျမင့္ဆံုး Speed ျဖင့္အသံုးျပဳလွ်င္္ ေရ ၁၂ နာရီခန္႕ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
  • Timer စနစ္ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ၁ နာရီ မွ ၂၄ နာရီ လိုသလို အခ်ိန္္ကန္႕သတ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
  • ေရခဲတံုး အသံုးမျပဳရဘဲ ေရခဲေရ (သို႔) ရိုးရိုးေရကုိသာ အသံုးျပဳရသည့္ အတြက္ အလုပ္ရွဳပ္သက္သာေစျခင္း၊ ဖုန္စစ္ဇကာမ်ားကို အလြယ္တကူ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အခန္းမ်ားကို စြတ္စိုမႈေပးႏိုင္ေသာစနစ္ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ အခန္းတြင္းအပူခ်ိန္ကိုလည္းေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။
  • လွ်ပ္စစ္မီတာခ ကိုလည္း သက္သာေစပါသည္။