ေခတ္မီဆန္းသစ္လွပေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံမိ်ဳးစံုကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိိဳသာစြာ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

 

 • Speaker Size အေပၚမူတည္ျပီး Watt အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
 • Professional အသံုးျပဳရန္ STEREO HiFi Power Amplifier အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရွိပါသည္။
 • Equalizer, Mixer သီးသန္႕သံုးစရာမလိုဘဲ Amplifier စက္တစ္ခုထဲ တြင္ေပါင္းစပ္ပါ၀င္သည္။
 • Outdoor အသံုးျပဳရန္ Power Amplifier မ်ားလညး္ ရရွိပါသည္။
 • မိုက္ခ္ ၅ ခုႏွင့္ USB SD ကဒ္ မ်ားအျပင္ Bluetooth ပါတပ္ဆင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
 • Size အေသးမ်ားတြင္လညး္12V DC စနစ္ပါ၀င္ေသာ Amplifier မ်ားလညး္ရရွိႏိုင္ပါသည္။

 • အ၀တ္ေလွ်ာ္ကန္ ႏွင့္ အ၀တ္မ်ားေရစင္ေအာင္ထုတ္ေပးေသာကန္ (၂)ကန္သီးသန္႕ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
 • မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္သလို Timer ေပး၍ လိုသလို အသံုးျပဳေလွ်ာ္ဖြတ္ႏိုင္ပါသည္။
 • အညစ္္အေၾကးကို အဓိကစုပ္ယူေသာ Filter ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ အ၀တ္အထည္မ်ားကို ဂ်ီးကၽြတ္သန္႕စင္ေစပါသည္။
 • ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္ႏွင့္ ထူထပ္ေသာ အ၀တ္အထည္မ်ားက္ုိ အလြယ္တကူေလွ်ာ္ရန္အတြက္ သီးသန္႕႔စနစ္ပါ၀င္ပါသည္။
 • 2 Years Warranty ေပးထားပါသည္။

 • ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာျမင့္ အပူဒဏ္ခံ Crystal Plate မွန္္ျပားကို အသံုးျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ မွန္ကြဲအက္ျခင္းကိုလည္းကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
 • အပူကိြဳင္တြင္ မီးေခ်ာင္းအစား Metal ကြိဳင္ေျခာက္ကို အသံုးျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ အလြယ္တကူ မကၽြမ္းႏိုင္ပါ။
 • ခ်က္ျပဳတ္ ေၾကာ္ေလွာ္ရန္အတြက္ အိုးမ်ိဳးစံုကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
 • လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ touch button မ်ားပါရွိပါသည္။
 • မိမိႏွစ္သက္သလို ခ်က္ျပဳတ္ျပီးေသာအခါတြင္လည္း အပူမ်ားကို ထုတ္ယူ၇န္ ပန္ကာတပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။
 • မိမိလိုအပ္သလုိ မီးအားေလွ်ာ့ခ်၍ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ မီတာခကို သက္သာေစပါသည္။
 • မီးပ်က္၍ ျပန္လာလွ်င္လည္း ေမ့ေလ်ာ့၍မပိတ္မိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ မီးေဘးအႏၱရာယ္စိုးရိမ္မႈမွ ကင္းေ၀းေစရန္ (second power) ဒုတိယပါ၀ါခလုပ္ အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေသာကကင္းေ၀းစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
 • Heat Auto Cut-out စနစ္ကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ခ်က္ျပဳတ္စဥ္ ေမ့ေလ်ာ့သြားပါကလည္း အိုးမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မိမိႏွင့္မိမိပတ္၀န္းက်င္အတြက္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ေစႏိုင္ပါသည္။

 • မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအေခြစံု ကုိ ၾကည့္ရႈရန္ အထူး Special Lens ကိုအသံုးျပဳထား ပါသည္။
 • SAMSONIC EVD မ်ားတြင္ Multi Card Reader ကဒ္တစ္ကဒ္ သီးသန္႕ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။
 • အခ်ိဳ႕ EVD models မ်ားတြင္ HDMI စနစ္ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ရုပ္ထြက္ၾကည္လင္ ျပတ္သားေစပါသည္။
 • ရွင္းလင္းျပတ္သား၍ အသံထြက္မွန္ေစရန္လညး္ ေခတ္မီ နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳထားပါသည္။
 • Speaker သီးသန္႕၀ယ္စရာမလိုဘဲ Speaker တြဲလ်က္ပါေသာ EVD မ်ားလညး္ရွိပါသည္။
 • USB SD ကဒ္မ်ားခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
 • မိုက္ခ္ မ်ားကိုလည္းတပ္ဆင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
 • Last Memory စနစ္ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ မီးပ်က္၍ ျပန္လာလွ်င္ ေရာက္သည့္ေနရာမွ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
 • နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳသူမ်ား စက္အပူခ်ိန္တက္လာ၍ ထိုးရပ္မသြားရေအာင္ အပူခံစနစ္ (Heat Sink) ကိုအသံုးျပဳထားပါသည္။

 • ရုပ္သံ ၾကည္လင္ ျပတ္သားေစပါသည္။
 • SAMSONIC, RENOVO TV BRAND မ်ားတြင္ CRT ႏွင့္ LED သီးသန္႔ထြက္ရွိျပီး CRT TV တြင္ 17” ႏွင့္ 21” ရရွိႏိုင္ျပီး၊ LED တြင္ 17”, 19”, 24” ႏွင့္ 32” ရရွိႏိုင္ပါသည္။
 • LED မ်ားတြင္ Digital Tuning (DVBT-2) စနစ္ပါရွိသျဖင့္ Receiver သီးသန္႕၀ယ္ ရန္မလိုအပ္ဘဲ free to air channel မ်ားကိုဖမ္းယူၾကည့္ရႈႏိုင္ျပီး ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း သက္သာေစပါသည္။
 • LED မ်ားတြင္ HDMI, USB, VGA အေပါက္မ်ား သီးသန္႕ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ Computer ျဖင့္လည္း လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
 • 2 Years Warranty ေပးထားပါသည္။
 • မီးအားအတက္အက် မမွန္မႈကို ကာကြယ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ Safe-guard ခံ၍သံုးစြဲသင့္ပါသည္။

 • ေရပူ၊ ေရေအး ၊ ပံုမွန္ေရ ခလုတ္သံုးမ်ိဳး ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ မိမိႏွစ္သက္ရာေရြးခ်ယ္၍ အသံုုးျပဳရလြယ္ကူေစပါသည္။
 • ေရပူ၊ ေရေအး အားအသံုးမျပဳလိုပါက စက္၏အေနာက္အေပၚရွိခလုတ္အား လိုအပ္သလိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
 • အေအးခန္း သီးသန္႔ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ အစားအေသာက္မ်ား ယာယီ ထိန္္းသိမ္းထားႏိုင္ပါသည္။

 • အသီးႏွံမ်ိဳးစံုေဖ်ာ္ရန္ ၊ အမႈန္႕ၾကိတ္ရန္ ႏွင့္ အၾကမ္းၾကိတ္ရန္ စသည္ျဖင့္ သံုးမ်ိဳးသီးသန္႕ပါရွိပါသည္။
 • APS ေကာ္သားေကာင္းကို အသံုးျပဳထားျခငး္ေၾကာင့္ အၾကမ္းခံႏိုင္ပါသည္။
 • မီးအားစားျခင္းကိုလည္း သက္သာေစပါသည္။

 • ၀ယ္ယူအသံုးျပဳသူမ်ား စိတ္္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အရြယ္အစားမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဆိုဒ္မ်ိဳးစံုကို ေခတ္မီ နည္းပညာ 3D Stickerဒီဇုိင္းမ်ားျဖင့္ ေသသပ္လွပစြာ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။
 • Professional ဆိုဒ္မ်ားျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းသံုး Stage Speaker မ်ားလည္းရွိပါသည္။
 • အခ်ိဳ႕စက္မ်ားတြင္ DC စနစ္ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးအား လံုေလာက္စြာမရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဘက္ထရီျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
 • USB SD ကဒ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ သီးသန္႕ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ မိမိႏွစ္သက္သလို တပ္ဆင္ နားေထာင္ႏိုင္ပါသည္။
 • လက္ကုိင္ဖုန္းတြင္းရွိ သီခ်င္းမ်ားကုိ Bluetooth စနစ္ အသံုးျပဳ၍ နားဆင္လိုပါကလည္း ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ USB Bluetooth Sticks မ်ားသီးသန္႕၀ယ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
 • ကာရာအိုေကသီဆိုရန္အတြက္လည္း (Microphone Mic1, Mic2)ႏွစ္ခုတပ္ဆင္ အသံုးျပဳထားပါသည္။
 • FM Radio လိုင္းမ်ားကိုလညး္ အလြယ္တကူ ဖမ္းယူနားဆင္ႏိုင္ပါသည္။